En resum

 

L'Hospital de Barcelona atén els malalts d'Assistència Sanitària Col•legial i els metges escollits lliurement per ells, garantint una assistència sanitària adequada al procés que pateixi el malalt, d'acord amb els coneixements del moment i amb la preparació del centre.

L'Hospital de Barcelona garanteix la capacitació i competència del personal, respecta la llibertat d'actuació del metge i els professionals en el marc dels estàndards fixats per la comunitat científica, amb els mitjans disponibles i amb consideració als drets del pacient.

El malalt és més que una malaltia i aquesta no és més que una circumstància en la vida del pacient, els drets del qual són plenament respectats per l'Hospital de Barcelona, sense distinció per raó d'edat, raça, ideologia, religió, orientació sexual o grau de capacitat.

L'Hospital de Barcelona i el seu personal són especialment curosos amb el respecte a la intimitat dels seus pacients assumint la custòdia i el bon ús de les dades personals i de les relatives a la seva salut.