Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Avís legal

La societat titular de la present pàgina web (www.scias.com, en endavant, la web) és Instal·lacions Assistencials Sanitàries, SCIAS, SCCL (en endavant, SCIAS), amb domicili social a 08029 Barcelona, Carrer Rita Bonnat 2-4, amb NIF número F08379059; i inscrita en el Registre General de Cooperatives amb el número 723.

Dades de contacte

Carrer Rita Bonnat 2-4, 08029 Barcelona.
Tel.: 93 495 44 88
Correu electrònic: departamentsocial@scias.com

Condicions generals d'ús de la web

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent-hi el simple accés) de la present web. L'accés a la web atribueix la condició d'usuari i comporta l'acceptació expressa, automàtica i voluntària de les condicions contingudes en el present Avís Legal.

Contingut de la web

La web proporciona als usuaris informacions sobre els productes i serveis de SCIAS.

La informació continguda en la present web és la vigent en la data de la seva última actialització.

Els continguts de la web, en especial les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. SCIAS es reserva el dret d'introduir modificacions o ometre parcialment o total els continguts actuals de la web quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir-hi l'accés de forma temporal o permanent.

En tot cas, SCIAS es reserva el dret de modificar unilateralment (o eliminar) en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'estructura i disseny de la web, els seus serveis o continguts, així com les seves condicions d'accés i/o d'ús. Aquests canvis entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris de la web des d'aquesta data.

Ús de la web

L'usuari s'obliga a utilitzar la web d'acord amb la legislació vigent, les Condicions presents, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic.

En conseqüència, queda prohibit l'ús de la web amb finalitats il·lícites o lesives per a SCIAS o qualsevol tercer, i no es pot dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i/o els drets de SCIAS i/o tercers o que impedeixi de quasevol forma la normal utilització de la web.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, així com tota la informació continguda a la web (textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, codi font, programes informàtics i qualsevol altre contingut que hi aparegui, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius) son propietat exclusiva de SCIAS.

Queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública, transformació i, en general, qualsevol modalitat d'explotació, mitjançant qualsevol suport o mitjà, de qualsevol informació continguda a la web. La utilització no autoritzada d'aquesta informació donarà lloc a les responsabilitats legals establertes.

Responsabilitat

L'usuari accepta voluntàriament i expressament que l'accés i ús de la web es realitza en tot cas sota la seva única i exclussiva responsabilitat.

SCIAS no és responsable de les conseqüències, danys o perjudicis derivats de l'accés o ús de la web ni dels enllaços o links que contingui; de les deficiències del servei del seu servidor, de les xarxes de comunicació ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors.

SCIAS, malgrat que ha adoptat totes les mesures necessàries, tampoc és responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) o als fitxers emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus o altres programes maliciosos a l'ordinador de l'usuari utilitzat.

Protecció de dades i confidencialitat

SCIAS compleix amb tots els requisits que estableix el Reglament (UE) 2016/679, Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals, així com amb els compromisos de confidencialitat propis de l'activitat asseguradora.

El fet d'omplir qualsevol formulari i d'enviar-lo a SCIAS suposa que l'usuari accepta que les seves dades de caràcter personal siguin tractades i s'incloguin en les bases de dades de SCIAS per a les finalitats previstes.

Totes les dades de caràcter personal obtingudes per SCIAS passen a integrar-se en fitxers automatitzats titularitat de SCIAS i són tractats d'acord amb les exigències legals, adoptant les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit segons la naturalesa d'aquestes dades, amb l'objecte d'evitar-ne l'alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzats.

Els titulars de les dades disposen dels drets d'accés, rectificació, supressió o cancel·lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat, per a l'exercici dels quals poden dirigir-se a SCIAS Av. Diagonal 660, Pl. 17; o al correu electrònic: gestioadministrativadepacients@scias.com.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a través de la web son veritables i, perquè la informació que contenen els fitxers de SCIAS estigui sempre actualitzada i no contingui errors, es compromet a comunicar, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions que siguin necessàries.

Més informació sobre la protecció de dades i l'exercici dels drets relatius a aquesta matèria es pot consultar a www.SCIAS.es/es/politica-privacidad.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions generals d'ús es regiran per la legislació espanyola.

SCIAS i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.