Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Política de privacitat

A través del present document es regula el tractament de les dades personals recollides per Instal.lacions Assistencials Sanitàries SCIAS SCCL (d'ara endavant, 'SCIAS').

Aquesta política de protecció de dades personals ('Política de Privacitat') té per objecte donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals que utilitzem arrel de la nostra activitat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable del tractament de les seves dades personals és Instal·lacions Assistencials Sanitàries, SCIAS, SCCL amb NIF F08379059. Les dades de contacte són les següents:

Com es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de SCIAS?

L'informem que SCIAS ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades ('DPD') davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de la següent adreça de correu electrònic: dpd@scias.com.

Amb quines finalitats i legitimació tractarem les seves dades personals?

Amb caràcter general, SCIAS tractarà les seves dades personals amb les finalitats i amb la legitimació que es detalla a continuació:

Tratactaments basats en el seu consentiment:

Podrem recabar i tractar les seves dades personals quan hagi atorgat específicament el seu consentiment; per exemple, per gestionar el seu registre a la pàgina web/app i per donar resposta a les sol·licituds realitzades a través d'aquesta, per a la participació en concursos, per a la tramesa de comunicacions comercials i realització de perfilat quan hagi marcat la corresponent casella en completar el qüestioanri de salut o quan haguem recabat el seu consentiment en fires, esdeveniments i/o altres activitats que es puguin dur a terme, així com per gestionarl l'alta com a facultatiu o col·laborador sanitari de l'Entitat.

Tractaments basats en l'execució d'un contracte:

Podem tractar les seves dades personals en les relacions precontractuals a sol·licitud dels interessats; per exemple, quan gestioni una sol·licitud d'informació relacionada amb associar-se. De la mateixa manera, podrem tractar les seves dades personals basades en l'execució d'un contracte.

Tractaments basats en l'interès legítim:

Podrem tractar les seves dades personals quan disponguem d'un interès legal legítim; per exemple, en determinats casos per a la tramesa de comunicacions comercials i la realització de perfilat a socis de SCIAS, o la tramesa d'enquestes de qualitat sobre els productes o serveis prestats, accions de fidelització, tramesa de consells i recomanacions de salut o per al desenvolupament, compliment, difusió i control de l'Assemblea General de Socis, sempre que el nostre interès legítim prevalgui sobre els drets i llibertats de l'interessat.

Tractament de dades basat en una obligació legal:

Podrem tractar les seves dades quan SCIAS hagi de complir certes obligacions legals; per exemple, per gestionar la llista d'assistents a l'Assemblea General de Socis.

Tractament de dades basat en l'interès públic:

Podrem tractar les seves dades personals sobre la base legítima de l'interès públic per a la creació de fitxers comuns, la finalitat dels quals sigui prevenir el frau en l'assegurança o en determinats casos per a la col·laboració amb Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.

Com protegim les seves dades personals?

A SCIAS tractem les seves dades personals amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte a ells i a adoptar totes les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tot això d'acord amb les obligacions legals que ens apliquin com a responsables del tractament de dades.

A SCIAS ens comprometem a mantenir i a implementar els nivells de seguretat necessaris, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos associats.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Tractarem les seves dades personals mentre romanguin vigents els consentiments que ens hagi atorgat o mentre no hagi cancel·lat les relacions contractuals o de negoci que manté amb nosaltres.

Així, deixarem de tractar les seves dades personals un cop hagi revocat el seu consentiment o hagi finalitzat la seva relació contractual o de negoci amb SCIAS, sempre que les seves dades no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollits o tractats.

Sense perjudici del que s'especifica anteriorment, les seves dades personals es mantindran bloquejades durant els terminis de prescripció establerts legalment. En aquest sentit, l'exercici del dret de supressió no minorarà els terminis de conservació legalment establerts.

A quins destinataris podem comunicar les seves dades personals?

Les dades personals facilitades pel sol·licitant i/o prenedor i/o assegurat únicament seran accessibles per als serveis administratius d'INSTAL·LACIONS ASSISTENCIALS SANITÀRIES, SCIAS, SCCL responsables de l'administració de la seva condició de soci, d'acord amb l'objecte social.

Les seves dades personals es cediran a Administracions, Autoritats i Organismes Públics, inclosos Jutjats i Tribunals, quan així ho exigeixi la normativa vigent.

Quins son els seus drets en relació amb les dades que ens faciliti i com pot exercitar-los?

D'acord amb la normativa europea de protecció de dades, vostè disposa dels següents drets:

Dret d'accés

Vostè té dret, per una part, a accedir a les dades personals relatives al mateix que tracta SCIAS i, per altra, a determinada informació sobre com es tracten les seves dades personals. Per accedir al formulari, cliqui AQUÍ.

Dret a revocació del consentiment

Vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment quan hagi donat autorització per al tractament de les seves dades personals. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament previ a la retirada.

Dret de rectificació

Vostè té dret a rectificar les seves dades personals si aquestes són inexactes i que es completin les dades personals que siguin incompletes. Per accedir al formulari, cliqui AQUÍ.

Dret d'oposició

Vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals quan aquest tractament tingui per objecte la mercadotècnica directa, estigui basat en l'interès legítim o en una missió d'interès públic. Exercitant aquest dret, SCIAS deixarà de tractar les seves dades excepte que acrediti motius impresiosos que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. Per accedir al formulari, cliqui AQUÍ.

Dret de supressió

Vostè té dret a l'eliminació de les seves dades personals quan concorrin determinades circumstàncies (entre altres, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides, el consentiment en què es basava el tractament sigui revocat o l'interessat s'oposi al tractament). Per accedir al formulari, cliqui AQUÍ.

Dret de limitació

Vostè té dret en determinats casos que les seves dades deixin de ser tractades. Per exemple, poden exercir aquest dret quan s'hagi oposat a la tramesa de comunicacions comercials, mentre atenem la seva sol·licitud. Per accedir al formulari, cliqui AQUÍ.

Dret de portabilitat

Vostè té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a SCIAS en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

  • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
  • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

Per accedir al formulari, cliqui AQUÍ.

Dret a no ser objecte de decisions automatitzades

Vostè té dret a no ser objecte d'una decisió basada solament en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o que l'afecti negativament, excepte que la decisió sigui necessària per formalitzar o executar un contracte entre l'interessat i SCIAS, es basi en el consentiment explicit de l'interessat o estigui autoritzada pel dret de la Unió o de l'estat membre corresponent.

L'exercici dels drets es podrà efectuar adjuntant còpia escanejada del DNI o document equivalent, indicant el dret que es pretén exercitar i respecte a quin tractament, a través de les següents vies:

  • Davant del Delegat de Protecció de Dades mitjançant correu electrònic a dpd@scias.com.
  • Mitjançant correu postal a: C/ Rita Bonnat 2-4, 08029 Barcelona.

La seva sol·licitud d'exercici de dret serà atesa per SCIAS en el termini màxim d'un mes. En els casos que es tracti de sol·licituds especialment complexes, el termini de resposta podrà estendre's fins a dos mesos més.

Finalment, podrà presentar una reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos a través de la seva seu electrònica.

Ús del correu electrònic

SCIAS i els seus treballadors utilitzaran el correu electrònic corporatiu amb la màxima diligència i confidencialitat. En aquest sentit, si vostè tingués la necessitat de proporcionar-nos alguna documentació, li recomanem que ho faci a través de l'àrea privada de la nostra web i, si no fos possible, ens l'enviï xifrada per correu electrònic, adjuntant la contrasenya de manera separada.

Política de Cookies

Una cookie és un arxiu o dispositiu que es descarrega en el terminal d'un usuari amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podrien ser actualitzats i recuperats per l'entitat responsable de la seva instal·lació.

Pot consultar en el següent enllaç la nostra política de Cookies, així com configurar-ne el consentiment d'ús.

SCIAS es reserva el dret de modificar sense avís previ la seva Política de Privacitat, d'acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial  o doctrinal de l'Agencia Española de Protección de Datos. Per aquest motiu, li suggerim que revisi la nostra Política de Privacitat periòdicament.