Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Política de privacitat

A través del present document es regula el tractament de les dades personals recollides per Instal·lacions Assistencials Sanitàries SCIAS SCCL (d'ara endavant, 'SCIAS').

Aquesta política de protecció de dades personals ('Política de Privacitat') té per objecte donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals que utilitzem arrel de la nostra activitat.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable del tractament de les seves dades personals és INSTAL·LACIONS ASSISTENCIALS SANITÀRIES, S. Coop. C.L. (SCIAS), amb NIF F08379059. Les dades de contacte són les següents:

 

Com es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de SCIAS?

L'informem que SCIAS ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades ('DPD') davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de la següent adreça de correu electrònic: dpd@scias.com.

 

Amb quines finalitats i legitimació tractarem les seves dades personals?

Amb caràcter general, SCIAS realitzarà els següents tractaments de dades amb les finalitats, bases jurídiques i criteris de conservació indicats:

PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL (pacients): En la prestació dels seus serveis hospitalaris, la finalitat del tractament és la prestació de tot tipus d’assistència sanitària i social, que implica el tractament de dades de categoria especial, d’acord amb l’art. 9.2.h). La base jurídica del tractament és el compliment i execució d’un contracte d’assegurança de salut, de conformitat amb l’art. 6.1.b del RGPD. Les dades es podran comunicar en el seguiment del continu assistencial. Amb el consentiment del pacient, també es podran comunicar amb finalitats de divulgació científica. Les dades es conservaran mentre sigui vigent la relació de prestació de serveis amb el pacient i, posteriorment, durant els períodes de conservació obligada que preveu la legislació sanitària, particularment la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, que preveu un termini de quinze anys des de la data d'alta de cada procés assistencial en relació a la documentació rellevant  i un termini de cinc anys per la resta.

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL (personal laboral i estudiants): Es recullen i tracten dades amb finalitats de selecció de personal, gestió de recursos humans i manteniment de la relació laboral o mercantil amb el personal. Això inclou el tractament de les dades en processos de selecció de personal i altres processos habituals de recursos humans, com ara la contractació, l’elaboració de nòmines, la prevenció de riscos laborals, la formació laboral, etc. La base jurídica del tractament és l’art. 6.1.b) RGPD, que preveu el tractament de dades per a l’execució d’un contracte o per a l’adopció de mesures precontractuals. Les dades es podran comunicar a entitats bancàries i a les institucions públiques corresponents i es conservaran mentre sigui vigent la relació laboral i posteriorment durant els terminis de conservació obligada que preveu la legislació laboral, fiscal i tributària. En el cas dels currículums i altres dades dels candidats a llocs de treball, es conservaran durant un màxim d’un any des de la seva recepció.

GESTIÓ DE COMUNICACIÓ (subscriptors, assistents i sol·licitants): Les dades dels sol·licitants d’informació es recolliran per donar resposta a les seves sol·licituds, i després es destruiran. Les dades de subscriptors a comunicacions i assistents a actes o cursos es recolliran i tractaran únicament per a legítimes finalitats de màrqueting i difusió dels serveis propis del responsable. Es conservaran mentre no es revoqui el consentiment de l’interessat. La base jurídica per al tractament de dades de sol·licitants d’informació és l’interès legítim. La base jurídica del tractament de dades de subscriptors o participants en esdeveniments és el consentiment de l’interessat, que tindrà dret a revocar en qualsevol moment. Art. 6.1.a) RGPD. Les dades es podran difondre a través de xarxes socials sempre que es compti amb una base legítima (consentiment o interès legítim), amb la possibilitat que hi hagi transferències internacionals legitimades. Un cop revocat el consentiment o finalitzada la relació amb l'entitat, les dades es conservaran únicament pels terminis de prescripció de possibles accions de responsabilitat, respectant també els terminis de conservació que requereix la legislació fiscal i comptable.

GESTIÓ DELS SOCIS (socis): La finalitat és la gestió de les dades dels socis per a la gestió dels seus drets i obligacions com a socis de l'entitat i el manteniment de la comunicació amb ells. La base jurídica del tractament és el consentiment de l'interessat (art. 6.1.a) del RGPD), la relació contractual  (art. 6.1.b) del RGPD) i, per a alguns tractaments relatius a la comunicació, l'interès  legítim (art. 6.1.f) del RGPD). Les dades es podran comunicar a entitats bancàries i a l’administració pública, en el compliment d’obligacions legals. Un cop revocat el consentiment o finalitzada la relació amb l'entitat, les dades es conservaran únicament pels terminis de prescripció de possibles accions de responsabilitat, respectant també els terminis de conservació que requereix la legislació fiscal i comptable.

GESTIÓ COMERCIAL (clients i proveïdors): Les dades de clients i proveïdors que siguin persones físiques es tractaran exclusivament per a finalitats comercials, especialment comunicació, facturació i gestió comptable. Un cop finalitzada la corresponent relació comercial, les dades es conservaran únicament pels terminis de conservació previstos en la legislació fiscal i comptable. La base jurídica del tractament és l’execució d’un contracte comercial signat amb un client o proveïdor o l’adopció de mesures precontractuals, segons l’art. 6.1.b) RGPD. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, aplicant terminis de conservació previstos en la legislació.

VIDEOVIGILÀNCIA (persones que accedeixin a les instal·lacions físiques): Es tracten dades d’imatge a través de sistemes de videovigilància per a finalitats de preservar la seguretat i controlar els accessos a les instal·lacions físiques del responsable. La base jurídica del tractament rau a l’art. 6.1.e) RGPD i consisteix en la realització d’una missió en interès públic. Les dades podran comunicar-se a forces i cossos de seguretat de l’Estat i a òrgans judicials, en cas necessari. En tot cas, es conservaran durant un màxim d’un mes abans de ser destruïdes.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES: especialment hi pot haver transferències internacionals de dades de forma legítima a Andorra, que és considerat un país segur per la Unió Europea.

A banda de les indicacions realitzades, no es preveuen decisions automatitzades.

 

Com protegim les seves dades personals?

A SCIAS tractem les seves dades personals amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte a ells i a adoptar totes les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tot això d'acord amb les obligacions legals que ens apliquin com a responsables del tractament de dades.

A SCIAS ens comprometem a mantenir i a implementar els nivells de seguretat necessaris, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos associats.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

A banda de les indicacions realitzades per a cada tractament de dades, tractarem les seves dades personals mentre romanguin vigents els consentiments que ens hagi atorgat o mentre no hagi cancel·lat les relacions contractuals o de negoci que manté amb nosaltres. Així, deixarem de tractar les seves dades personals un cop hagi revocat el seu consentiment o hagi finalitzat la seva relació contractual o de negoci amb SCIAS, sempre que les seves dades no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades.

Sense perjudici del que s'especifica anteriorment, les seves dades personals es mantindran bloquejades durant els terminis de prescripció establerts legalment. En aquest sentit, l'exercici del dret de supressió no farà minvar els terminis de conservació legalment establerts.

 

A quins destinataris podem comunicar les seves dades personals?

A banda de les indicacions realitzades per a cada tractament de dades, les seves dades podran comunicar-se a l’entitat asseguradora Assistència Sanitària Col·legial, sempre que hi tingui contractats els serveis d’una assegurança de salut.

Les seves dades personals es podran comunicar a Administracions, Autoritats i Organismes Públics, inclosos Jutjats i Tribunals, quan així ho exigeixi la normativa vigent.

 

Quins son els seus drets en relació amb les dades que ens faciliti i com pot exercitar-los?

D'acord amb la normativa europea de protecció de dades, vostè disposa dels següents drets:

Dret d'accés

Vostè té dret, per una part, a accedir a les dades personals relatives al mateix que tracta SCIAS i, per altra, a determinada informació sobre com es tracten les seves dades personals. Per accedir al formulari, cliqui AQUÍ.

Dret a revocació del consentiment

Vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment quan hagi donat autorització per al tractament de les seves dades personals. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament previ a la retirada.

Dret de rectificació

Vostè té dret a rectificar les seves dades personals si aquestes són inexactes i que es completin les dades personals que siguin incompletes. Per accedir al formulari, cliqui AQUÍ.

Dret d'oposició

Vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals quan aquest tractament tingui per objecte la mercadotècnica directa, estigui basat en l'interès legítim o en una missió d'interès públic. Exercitant aquest dret, SCIAS deixarà de tractar les seves dades excepte que acrediti motius imperiosos que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. Per accedir al formulari, cliqui AQUÍ.

Dret de supressió

Vostè té dret a l'eliminació de les seves dades personals quan concorrin determinades circumstàncies (entre altres, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides, el consentiment en què es basava el tractament sigui revocat o l'interessat s'oposi al tractament). Per accedir al formulari, cliqui AQUÍ.

Dret de limitació

Vostè té dret en determinats casos que les seves dades deixin de ser tractades. Per exemple, poden exercir aquest dret quan s'hagi oposat a la tramesa de comunicacions comercials, mentre atenem la seva sol·licitud. Per accedir al formulari, cliqui AQUÍ.

Dret de portabilitat

Vostè té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a SCIAS en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

  • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
  • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

Per accedir al formulari, cliqui AQUÍ.

Dret a no ser objecte de decisions automatitzades

Vostè té dret a no ser objecte d'una decisió basada solament en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o que l'afecti negativament, excepte que la decisió sigui necessària per formalitzar o executar un contracte entre l'interessat i SCIAS, es basi en el consentiment explícit de l'interessat o estigui autoritzada pel dret de la Unió o de l'estat membre corresponent.

L'exercici dels drets es podrà efectuar adjuntant còpia escanejada del DNI o document equivalent, indicant el dret que es pretén exercitar i respecte a quin tractament, a través de les següents vies:

  • Davant del Delegat de Protecció de Dades, mitjançant correu electrònic a: dpd@scias.com.
  • Mitjançant correu postal a: C/ Rita Bonnat 2-4, 08029 Barcelona.

La seva sol·licitud d'exercici de dret serà atesa per SCIAS en el termini màxim d'un mes. En els casos que es tracti de sol·licituds especialment complexes, el termini de resposta podrà estendre's fins a dos mesos més.

Finalment, podrà presentar una reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos a través de la seva seu electrònica.

 

Ús del correu electrònic

SCIAS i els seus treballadors utilitzaran el correu electrònic corporatiu amb la màxima diligència i confidencialitat. En aquest sentit, si vostè tingués la necessitat de proporcionar-nos alguna documentació, li recomanem que ho faci a través de l'àrea privada de la nostra web i, si no fos possible, ens l'enviï xifrada per correu electrònic, adjuntant la contrasenya de manera separada.

 

Política de Cookies

Una cookie és un arxiu o dispositiu que es descarrega en el terminal d'un usuari amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podrien ser actualitzades i recuperades per l'entitat responsable de la seva instal·lació.

Pot consultar en el següent enllaç la nostra política de Cookies, així com configurar-ne el consentiment d'ús.

SCIAS es reserva el dret de modificar sense avís previ la seva Política de Privacitat, d'acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agencia Española de Protección de Datos. Per aquest motiu, li suggerim que revisi la nostra Política de Privacitat periòdicament.