Avís Legal

La societat titular de la present pàgina Web (www.scias.com en endavant el Web) és Instal·lacions Assistencials Sanitàries, SCIAS, SCCL (en endavant, SCIAS), amb domicili social a 08029 Barcelona, Carrer Rita Bonnat, 2, amb CIF número F08379059 i inscrita en el Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb el número 723.

Dades de contacte

Carrer Rita Bonnat, 2, 08029 Barcelona
Tel.: 93 495 44 88
Fax: 93 495 44 89

Correu electrònic: direccio@sciashdb.com

 
Condicions generals d'ús del Web

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent el mer accés) al present Web. L'accés al Web atribueix la condició d'usuari i comporta l'acceptació expressa, automàtica i voluntària de les condicions contingudes en el present Avís Legal.


Contingut del Web

El Web proporciona als usuaris informacions sobre els productes i serveis de SCIAS i l'Hospital de Barcelona.

La informació continguda en el present Web és la vigent en la data de la seva última actualització.

Els continguts del Web, en especial les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. SCIAS es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o total els actuals continguts del Web quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

En tot cas, SCIAS es reserva el dret de modificar unilateralment (o eliminar), en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'estructura i disseny del Web, els seus serveis i continguts, així com les seves condicions d'accés i/o d'ús. Aquests canvis entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del Web des d'aquella data.

Ús del Web

L'usuari s'obliga a utilitzar el Web de conformitat amb la legislació vigent, les presents Condicions, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic.

En conseqüència, queda prohibit l'ús del Web amb fins il·lícits o lesius per a SCIAS o qualsevol tercer, no podent dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i/o els drets de SCIAS i/o de tercers o que impedís de qualsevol forma el normal ús del Web.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual així com tota la informació continguda en el Web (textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, codi font, programes informàtics i qualsevol altre contingut que aparegui, així com logotips, marques, noms comercials o d'altres signes distintius) són propietat exclusiva de SCIAS.

Queda expressament prohibida a l'usuari la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública, transformació i -en general- qualsevol modalitat d'explotació, mitjançant qualsevol suport i mitjà, de qualsevol informació continguda al Web. La utilització no autoritzada de l'esmentada informació donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Responsabilitat

L'usuari accepta voluntàriament i expressa que l'accés i l'ús del Web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

SCIAS no és responsable de les conseqüències, danys o perjudicis derivats de l'accés o ús del Web ni dels enllaços (links) que contingui, de les deficiències del servei del seu servidor, de les xarxes de comunicació ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors.

SCIAS, malgrat haver adoptat totes les mesures necessàries, tampoc no és responsable dels possibles errors de seguretat que es poden produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) o als fitxers emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de la presència de virus o d'altres programes maliciosos en l'ordinador de l'usuari utilitzat.

Protecció de dades i confidencialitat

SCIAS compleix amb tots els requisits que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre, i la normativa que la desenvolupa, així com amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

El fet d'omplir qualsevol formulari i d'enviar-lo a SCIAS suposa que l'usuari accepta que les seves dades de caràcter personal siguin tractades i s'incloguin en les bases de dades de SCIAS.

Totes les dades de caràcter personal obtingudes per SCIAS passen a integrar-se en fitxers automatitzats titularitat de SCIAS i són tractades de conformitat amb les exigències legals, adoptant les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit segons la naturalesa d'aquestes dades, amb l'objecte d'evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Els titulars de les dades disposen dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació per a l'exercici dels quals poden dirigir-se a SCIAS (Carrer Rita Bonnat, 2, 08029 Barcelona o correu electrònic: dpd@scias.com).

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del Web són veraces i, perquè la informació que contenen els fitxers de SCIAS estigui sempre actualitzada i no contingui errors, es compromet a comunicar, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions que calguin.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d'ús es regiran per la legislació espanyola.

SCIAS i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.