Drets dels malalts

 

El malalt és subjecte de tota classe de drets. És més que una malaltia i aquesta no és més que una circumstància en la vida del pacient. El paper protagonista que el ciutadà va adquirint en els temes de salut fa necessari el desenvolupament i la garantia de l’acompliment d’aquest capítol. Els principis que a continuació s’exposen són la base en la qual se centra el respecte als drets dels malalts a l’Hospital de Barcelona.

Seguretat general. L'Hospital de Barcelona s'ha de responsabilitzar de la integritat i seguretat de les persones que té allotjades davant qualsevol risc de caràcter personal.

Intimitat. La institució i el seu personal han de ser especialment curosos amb el respecte a la intimitat dels seus pacients. La desigualtat de la relació sanitària obliga de forma especial el personal sanitari a vetllar pel respecte a aquest principi.

Confidencialitat. La gran quantitat de dades personals necessàries per a una bona assistència sanitària, la incorporació de la informàtica i, en general, els mitjans tècnics disponibles actualment fan especialment vulnerables les dades privades del malalt. La institució s'ha de comprometre a la custòdia i al bon ús de les dades personals i de les relatives a la seva salut.

Custòdia de la història clínica. La necessitat que tota la informació del pacient sigui registrada, estigui a disposició del malalt i del seu equip assistencial, obliga les institucions a elaborar i custodiar la història clínica del pacient.

Dret a la informació, a decidir i participar en el procés diagnòstic i terapèutic.

Consentiment informat, com a expressió de la voluntat lliure, informada i conscient mitjançant la qual el pacient autoritza el metge.

Dret a escollir. Respectar el dret, que al seu torn és un principi de funcionament del nostre Grup, del malalt per escollir metge, hospital, etc. La institució ha d'afavorir els mecanismes que permetin al malalt exercir aquest dret sense condicionaments.

Dret a negar-se a participar en estudis, investigacions o assaigs clínics.

Participació de la família, si així ho desitja el mateix pacient, en el procés d'atenció de la malaltia. A diferència d'altres models socials, en el nostre, la família juga un paper important, de vegades decisiu, en l'atenció del malalt.

Dret a realitzar 'directrius anticipades' en el sentit de respectar els drets del pacient respecte a condicions prèvies en el procés de la seva atenció, expressades lliurement.

Dret a morir amb dignitat. L'Hospital prestarà especial atenció al tractament i a les cures del final de la vida.

Mantenir les seves relacions socials. Un malalt no és un pres. L'ingrés en un centre sanitari, ja de per si traumàtic i no exempt de risc, no ha d'implicar la ruptura amb l'entorn del pacient. En la mesura del possible i sempre que així ho desitgi el malalt, les institucions han de facilitar al màxim la relació amb la família, els amics i l'entorn en general.

Dret a rebre assistència religiosa si així ho desitja.