Conflictes d'interessos

 

Conscients que en l'activitat sanitària es poden plantejar conflictes d'interessos entre el pacient, el professional, la institució, els proveïdors i, en general, qualsevol subjecte actiu del sistema, l'Hospital de Barcelona es vol pronunciar sobre els aspectes següents:

Assistència - docència - investigació. L'objectiu principal de l'Hospital de Barcelona és assistencial. Les tasques de docència i investigació, consubstancials a l'activitat clínica i a la millora de l'assistència, s'han de regular de tal manera que no suposin mai un prejudici per al malalt.

Personal en formació. L'existència de metges i altres professionals en formació s'ha de regular de tal manera que no pugui perjudicar mai el malalt.

Dilemes en l'elecció del tractament. L'Hospital procurarà que al malalt se li ofereixi la millor alternativa possible de tractament d'eficàcia demostrada, per damunt dels interessos personals del professional o de la mateixa institució.

Futilitat. Entesa com la utilització de tractaments que s'han demostrat no útils. L'Hospital de Barcelona entén que el debat sobre la futilitat s'ha de fer tenint en compte els criteris professionals i els principis de bioètica. El cost no és el primer i principal aspecte a considerar i el nostre sistema es pot permetre i ha d'anteposar aquests criteris i principis als de cost.

Utilització dels serveis. L'Hospital de Barcelona es compromet a estudiar tant els casos de sobreutilització com d'infrautilització de serveis, evitant la incentivació per menor despesa que pogués derivar en una mala assistència al malalt.

Honoraris. Seguint les directrius del Codi Deontològic del COMB, els professionals que treballen a l'Hospital de Barcelona accepten i assumeixen que han de ser remunerats exclusivament pel seu treball, refusant qualsevol altra font d'ingressos (comissions per pròtesis, lents o qualsevol tipus d'implant, bonificacions per consum de fàrmacs o material sanitari, etc.) que podrien condicionar o ser entès així pel pacient, les decisions clíniques. Els professionals que treballen a l'Hospital de Barcelona han de deixar constància que les decisions de diagnòstic i tractament dels seus pacients responen exclusivament a criteris d'eficàcia i eficiència clínica provades.

Relacions amb els proveïdors. Els professionals es comprometen a establir una relació transparent amb els proveïdors de tal manera que els beneficis que es puguin obtenir siguin mesurables, auditables i coneguts per la institució.

L'Hospital arbitrarà un sistema que permeti que els proveïdors que se sentin perjudicats en les seves relacions comercials amb la institució o els seus professionals, puguin expressar-les i ser convenientment atesos.