Atenció al pacient pluripatològic (PAPPA)

El model d’abordatge del programa PAPPA està basat en un procés diagnòstic individualitzat, dinàmic i estructurat que permet detectar i quantificar els problemes, necessitats i capacitats del pacient pluripatològic en les esferes clínica, funcional, mental i social.

L’objectiu del PAPPA és adequar l’atenció sanitària que reben els pacients crònics, treballant sota una visió holística que garanteixi una atenció mèdica adequada, efectiva i de qualitat.

Per fer front a aquesta necessitat, la valoració geriàtrica integral es constitueix com la principal eina de treball.

El model assistencial domiciliari proporciona atenció continuada per part de professionals sanitaris al domicili tractant descompensacions de malaltia crònica o processos aguts intercurrents, amb abordatge de les diferents síndromes geriàtriques, cures complexes i educació sanitària, així com cures pal·liatives en situació de final de vida.

Es realitza una avaluació periòdica dels resultats amb l’objectiu de gestionar adequadament els recursos i planificar accions segons les necessitats reals d’aquestes persones i els beneficis dels tractaments instaurats.

El programa PAPPA visita i tracta els seus pacients al domicili per la seva limitada autonomia i situació de vulnerabilitat, amb la fi d’estalviar trasllats innecessaris a l’Hospital i garantir una millor qualitat de vida al seu entorn.


mans avi-infermera