Qualitat de l'assistència sanitària


La institució ha de garantir una assistència sanitària adequada al procés que pateix el malalt, d'acord amb els coneixements del moment. Per això, la institució ha de vetllar pels aspectes següents:

Instal·lacions i equipaments del nivell adequat per a la prestació del servei en condicions, el seu manteniment i la seva actualització en el temps. En definitiva, facilitar els mitjans de treball que necessitin els professionals perquè els resultats de l'activitat siguin òptims.

Organització, orientada a resoldre els problemes del pacient i a facilitar el treball assistencial.

Capacitació del personal. Com a garantia del nivell de coneixements teòrics (titulacions) necessaris per al compliment del càrrec i de la seva actualització al llarg del temps (formació continuada).

Competència del personal. Entesa com l'aplicació correcta, en la pràctica diària, d'aquells coneixements teòrics i de la seva actualització al llarg del temps.

Estàndards professionals. Com a sistema de normalització i definició prèvia d'uns objectius i/o resultats que disminueixen la variabilitat de la pràctica (oferir idèntiques oportunitats a tots els pacients ), aportant evidència -quan sigui possible- i organització a la pràctica assistencial, i permetin mesurar els resultats. En aquest sentit, l'elaboració de protocols, guies de pràctica, l'establiment de procediments per a infermeria, de normes de funcionament, etc. s'han demostrat instruments de gran utilitat.

Límits de l'assistència. La institució s'ha d'autolimitar en l'atenció d'aquells processos per als quals no estigui convenientment preparada, advertir-ne el pacient i facilitar-li la solució al seu problema.